Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Deklaracja dostępności serwisu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu

 Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.biblioteka.debowiec.com.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-15

Status pod względem dostępności 

Strona internetowa jest zgodna częściowo z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2020-03-30

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt po adresem biblioteka@debowiec.cieszyn.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8562345. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

43-426 Dębowiec, ul. Szkolna 3

Tel.: 33 8562345

E-mail: biblioteka@debowiec.cieszyn.pl

Strona internetowa: https://www.biblioteka.debowiec.com.pl 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Szkolnej po schodach oraz od ul. Katowickiej.

Wejście bez schodów dostosowane dla wózków inwalidzkich od ul. Katowickiej.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osoby niewidomej i słabowidzącej.
W bibliotece nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma  wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

2. Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna Dębowcu Filia w Ogrodzonej ul. Wiedeńska 18, 43-426 Dębowiec Do budynku prowadzi wejście od ul. Wiedeńskiej.
Do wejścia prowadzą schody.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
W budynku nie ma windy.
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma  wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.