Ikonka

Programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji polegający na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu, punkty te nazywane są „czytelniami internetowymi”

Regulamin korzystania z czytelni Internetowej IKONK@ w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu

 • Korzystanie z Internetu jest ogólno dostępne i bezpłatne.
 • Korzystający z czytelni pozostawia u dyżurnego bibliotekarza ważny dokument z fotografią.
 • Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.
 • Wierzchnie okrycie, torbę należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 • W czytelni znajdują się wyłącznie osoby korzystające z komputera
 • Czytelnik ponosi koszty za wydruk komputerowy i skanowanie w wysokości określonej w cenniku.
 • Bibliotekarz na życzenie Czytelnika i w miarę możliwości udziela instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Czytelnik.
 • Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Czytelników czekających na dostęp do komputera.
 • Czytelnik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurującego bibliotekarza.
 • Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym. Korzystanie z Internetu w w/w celach traktowane jest priorytetowo.
 • Czytelnik ma prawo do:
  • korzystania z Internetu,
  • pracy z programami zainstalowanymi na stanowisku komputerowym,
  • rezerwacji czasu pracy na komputerze,
  • zapisywania wyników poszukiwań wyłącznie na własnych nośnikach za zgodą bibliotekarza,
  • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece,
  • kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
 • Po zakończeniu pracy z komputerem Czytelnik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 • Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez Czytelnika przy komputerze.
 • Czytelnikowi zabrania się:
  • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
  • przeglądania w Internecie treści pornograficznych, propagujących przemoc lub treści
  • obraźliwych, wykorzystywania komputera dla czynności niezgodnych z prawem,

  • samowolnego instalowania na komputerze Biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania,
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
  • łamania zabezpieczeń systemu,
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 • Czytelnik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 • W przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu wprowadzony zostanie zakaz korzystania z Internetu przez daną osobę.
 • Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga bibliotekarz.

/wyciąg z Regulaminu Korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu/