Konkurs literacko-plastyczny

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

,, Baśnie i legendy mojego dzieciństwa”
I. Organizator

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu.
II. Cele konkursu

  • Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem bibliotecznym wśród młodych czytelników.
  • Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich wśród dzieci.
  • Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę.
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
  • Promowanie twórczości dziecięcej.
  • Zachęcanie dzieci do czytania książek i kreatywnego wykorzystania tekstów.

III. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z gminy Dębowiec.

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.

3. Uczestnik konkursu ma za zadanie na podstawie swojej ulubionej bajki lub baśni stworzyć karty do teatrzyka kamishibai.

4. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do uczestnictwa w warsztatach literackich ,,Kamishibai- sztuka czytania” które odbędą się 15 marca o godzinie 13: 00 w GBP w Dębowcu oraz 17 marca o godzinie 13: 00 w filii w Ogrodzonej.

5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane:
tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy.

6. Praca powinna zawierać tekst z tyłu kartki wg sztuki kamihibai.

7. Prace powinny zawierać własnoręcznie robione ilustracje.

8. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.
IV. Termin i miejsce nadesłania prac

1. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu w terminie  do28.04.2017 roku.
V. Jury

Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.
VI. Kryteria oceniania

• twórczy charakter utworu,

• poprawność stylistyczna i językowa,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15.05.2017 roku w ostatnim dniu trwania Tygodnia Bibliotek.

2. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki oraz w Dębowieściach.

4. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.

5. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

kamishibai