KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU
,, Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

I. Organizator
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu.

II. Cele konkursu
• Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych.
• Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
• Promowanie twórczości dziecięcej.

III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci klas 1-4 szkół podstawowych z gminy Dębowiec.
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
3. Każda praca powinna być opatrzona zgodą na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr.1) uzupełnioną metryczką (imię i nazwisko autora, wiek autora).

4. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

IV. Termin i miejsce nadesłania prac
1. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu oraz Filii w Ogrodzonej w terminie 30.03.2020 roku.

V. Jury
Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.

VI. Kryteria oceniania
1. Samodzielność i oryginalność.
2.Estetyka pracy.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 03.04.2020 roku
2. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki oraz na portalu społecznościowym biblioteki (Facebook)
4. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.

Załącznik nr 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

………………..……….…………….

                           (miejscowość, data)

………………..……….…………….

             (imię i nazwisko rodzica, opiekuna)

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
 …………………………………………………………………………………………………………………….wiek………………

Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębowcu.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, miejsca nauki i wieku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie.

………………..……….……………..……….

                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica, opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Jako opiekun prawny wyrażam zgodęna nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego

niepełnoletniego dziecka………………………………………………………………………………….
w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Niniejsza zgoda:

  • nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
  • dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję  Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu.
  • dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych www.biblioteka.debowiec.com.pl, na profilach portali społecznościowych: Facebook,

………………..……….……………..……….

                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica, opiekuna)

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec, tel. 33 856-23-45, e-mail: gbpdebowiec@op.pl

2. Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest: Gabriela Hałgas – Dyrektor Biblioteki

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Tomasz Parchański, , e-mail: iod.biblioteka@debowiec.cieszyn.pl

4. dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

5. dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;

6. Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7. dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia konkursu, tj. 03 marca 2021 roku.

8. uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie.