Konkurs wakacyjny ,,MOJA WAKACYJNA PRZYGODA”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
Moja wakacyjna przygoda

I. Organizator
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu.

II. Cele konkursu
1. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem bibliotecznym wśród młodych czytelników.
2. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
3. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.
4. Zainteresowanie zagadnieniami, dotyczącymi książki dla Dzieci i Młodzieży.

III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Dębowiec.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
3 Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej opowiadanie, legendę, historię, nowelkę, której motywem przewodnim będzie ,,moja wakacyjna przygoda”.
4. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu oraz na płytce CD.
5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane:
tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy.
6. Praca powinna być napisana.
czcionką ARIAL,
rozmiar czcionki 14 ,
margines 2,5.
7. Prace powinny zawierać własnoręcznie robione ilustracje.
8. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.

IV. Termin i miejsce nadesłania prac
1. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu” w terminie do 09.09.2016 roku.

V. Jury
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

VI. Kryteria oceniania
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30.09.2016 roku.
2. Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane.
3. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki oraz w Dębowieściach.
5. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
6. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

 

KON