KONKURS

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,, Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”

I. Organizator
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu.

II. Cele konkursu
• Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem bibliotecznym wśród młodych czytelników.
• Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych.
• Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
• Promowanie twórczości dziecięcej.

III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z gminy Dębowiec.
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
3. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane:, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy.
4. Jeden Autor może nadesłać maksymalnie 2 prace.

IV. Termin i miejsce nadesłania prac
1. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu oraz Filii w Ogrodzonej w terminie do23.03.2018 roku.

V. Jury
Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.

VI. Kryteria oceniania
1. Samodzielność i oryginalność.
2.Estetyka pracy.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 29.03.2018 roku podczas kiermaszu świątecznego.
2. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki oraz w Dębowieściach.
4. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
5. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.KONKURS